Nya milstolpar

Nu spänner vi bågen ytterligare och kan erbjuda kommunens invånare +65 ett gott miljöklokt boende mitt i staden.

År 2016 påbörjar vi byggnationen av Kungsbackas första trygghetsboende i Kolla Parkstad. Här kombinerar vi passivhusbyggnation med miljöbyggnad guld. Komibinationen är inte enkel. Det är en utmaning och ställer stora krav på alla inblandade. Vi inspireras att tänka nytt och tillsammans klara av vad ingen annan tidigare lyckats med. Ytterligare ett steg i framtidens rätta riktning.

Trivsamt och energieffektivt boende går hand i hand. Eksta har byggt passivhus sedan 2006. Vi har hela tiden jobbat med att utveckla konceptet. En vanlig och berättigad fråga är ”hur är det att bo i ett passivhus?” IVL svenska Miljöinstitutet har genomfört studier mellan 2012 och 2014. De har undersökt inomhusmiljön*) i flera passivhus runt om i Sverige, däribland Ekstas lägenheter på Åsa Villaväg, Rosengatan och Vallda Heberg.

Resultatet visar att luftkvalitén och komforten till och med är bättre än i traditionellt byggda bostäder. Det är bland annat därför vi bygger vidare i passivhusteknik.

Det vi bygger skall känns tryggt och trivsamt att bo i. Utveckling av passivhusbyggande gäller inte bara för bostäder, utan också andra byggnader, såsom äldreboenden och andra lokalfastigheter. Långsiktigt medför passivhuskonceptet en bättre fastighetsekonomi och därmed lägre hyror.

Vårt område Vallda Heberg blev det första passivhuscertifierade området i Sverige år 2012. Äldreboendet passivhuscertifierades år 2013.

*)Mätningarna innefattade temperatur och relativ luftfuktighet samt de kemiska ämnena koldioxid, kvävedioxid, ozon, formaldehyd och flyktiga organiska ämnen (förkortas TVOC Total Volatile Organic Compounds) och luftburna mögelsporer