EKSTA ENERGISTIPENDIUM

TILL IVAR FRANZÉNS MINNE


Eksta Bostads AB bjuder in studenter på civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna på Chalmers och Lunds tekniska högskolor att söka Eksta Energistipendium. Stipendierna är generösa, kvalificerade arbeten har tilldelats summor på upp till 30 000 kr. 2020 delades två stipendier ut på 15 000 kr respektive 20 000 kr.  

Do you want to read this in english? Click here.

Här kan du se en kort film om Energistipendiet.

Om stipendiet
Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne ska stimulera studier och forskning om resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan från produktion till avveckling, dvs hela livscykeln (uppförande, drift, avveckling). Eksta vill med stipendiet sprida kunskap och intresse om ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbar produktion och drift av byggnader.

 

Målområden

- Examensarbete inom civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska högskola och 
   Lunds Tekniska Högskola publicerade läsåret 2020-2021.
- Examensarbetet ska röra studier/forskning om resurseffektiva och hållbara byggnader från produktion till 
  avveckling, dvs hela livscykeln. Åtgärder för att förbättre en byggnads resurseffektivitet får inte försämra
  husets funktion i övrigt.
- Examensarbetet ska ha en god möjlighet att kunna tillämpas praktiskt inom rimlig tid efter examensarbetets slutförande.  
- Examensarbetet ska vara ekonomiskt intressant att tillämpa.

När stipendiekommitén bedömer examensarbetena tas stor hänsyn till arbetets kvalitet, t ex struktur, 
metod, utförande och språklig tydlighet.

 
Stipendiesumma
Stipendiesumman för 2021 års examensarbeten är totalt 137 000 kr. Utifrån ansökningarnas kvalitet, beslutar stipendiekommittén för Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne om antalet stipendier och storleken på respektive stipendium. Stipendiet är personligt och enligt svensk skattelag inte skattepliktigt för mottagaren.

Stipendiet bör användas för att underlätta stipendiatens fortsatta verksamhet inom området resurseffektiva och hållbara byggnader.

 

Stipendiekommitté
Stipendiekommittén utgör juryn och består av representanter från bostadsbranschen, bl a Eksta Bostads AB, och från Chalmers och Lunds tekniska högskolor.

 
Ansökans innehåll

- Komplett ifyllt ansökningsformulär
- Ett intyg från handledaren att examensarbetet är godkänt med den/de sökandes namn och personnummer 
- Sammanfattningen av examensarbetet som en bilaga. Sammanfattningen skall vara på två A4-sidor och beskriva

- titel samt författare
- examensarbetets syfte och mål 
- problemområde
- metodik
- viktigaste resultat
- slutsats

OBS! Vi ber de sökande att vara mycket noggranna med sammanfattningen då den första bedömningen och den primära graderingen av arbetets kvalitet utgår från sammanfattningen.

- En pdf alternativt en utskriven kopia av det kompletta arbetet.


Ansökningsformulär

Här hittar du ansökningsformuläret för 2021

 
Ansökan skickas till
stipendium@eksta.se

eller per post till:
Eksta Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka

 Skriv ”Eksta Energistipendium” i ämnesraden/subject eller skriv det på kuvertet.

 
Ansökningstid
Ansökan ska vara Eksta Bostads AB tillhanda 2021-07-02.
 

Utdelning av stipendium
Besked om stipendiat lämnas under oktober 2021. Stipendiaten eller stipendiaterna bjuds in till Eksta Bostads AB:s energidag, Energikicken, i november eller december, för att presentera sitt arbete.
  

Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande i stipendiekommittén,
Åsa Wahlström på e-post asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

 
Stipendiekommittén för Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne hittar du här.


Lycka till med din ansökan!