Behandling av personuppgifter

gdpr - general data protection regulation


På Eksta värnar vi om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter om du är hyresgäst och fjärrvärmekund.

Eksta behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR*2016/679) samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag eller GDPR.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som tex lägenhetsnummer och kundnummer.

När behandlas mina personuppgifter?
Hos Eksta registreras dina personuppgifter när du skriver ett avtal på lägenhet/ parkeringsplats eller blir fjärrvärmekund. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge som det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Eksta Bostads AB, org nr 556497-8293.

Dina rättigheter
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, artikel 12-21.

- Rätten till information
Du har rätt att få veta när, hur och varför dina personuppgifter behandlas.

- Rätten till tillgång - registerutdrag.
Du har rätt att få en kopia, ett så kallat registerutdrag, på den information om dig som en organisation har sparat. Utdraget ska lämnas ut inom en månad och du måste identifiera dig på något sätt.

-Rättelse av felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära att organisationen korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig.

-Radering av vissa uppgifter.
Du har rätt att begära att organisationen raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

-Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter.
Du har rätt att begära en begränsning av organisationens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger organisationen möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

-Rätt till dataportabilitet.
Detta innebär att den registrerade har rätt att, på begäran, få ut de uppgifter som finns registrerade på personen i syfte att föra över dem och återanvända dem hos en annan part, tex en annan leverantör.

-Rätt att göra invändningar.
Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot organisationens behandling av dina personuppgifter.

-Rätt att invända mot direktmarknadsföring.
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter används i syfte att skicka direktmarknadsföring.


Klagomål.
Om du har klagomål avseende organisationens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).

Om du vill framställa en begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning vänligen kontakta Eksta Bostads AB.

Adress:                               Box 10400
                                            424 24 KUNGSBACKA
Telefonnummer:                0300-35600
Mail:                                    info@eksta.se

 

Om du skickar e-post eller brev till Eksta, kan vi behöva spara och lagra handlingen i vårt arkiv.