Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB har en gemensam visselblåsarfunktion. 

Syftet med lagen är att det ska bli enklare, säkrare och tryggare att rapportera om missförhållanden. Den nya lagen gäller alla typer av verksamheter och företag i privat och offentlig verksamhet 

Visselblåsarfunktionen en anmälningskanal för missförhållanden 
Vår förhoppning är att alla anställda i Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB upplever att de kan föra en öppen dialog med sina kollegor och chefer om eventuella problem på arbetsplatsen. Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt, är det möjligt att göra via kommunens visselblåsarfunktion. Den är ett komplement till den dialog och det öppna samtalsklimat som finns på arbetsplatserna. I första hand vänder man sig till sin närmaste chef eller en annan person i organisationen med sin fråga.  
Visselblåsarfunktionen är avsedd som anmälningskanal för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB organisationer. 

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. Visselblåsarlagen innehåller ett förstärkt skydd för den som rapporterar om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Skyddet innebär bland annat att man inte får utsättas för repressalier eller hindras från att rapportera. 
 
Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen och hur är man skyddad?  
Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:  
 
- Anställda, förtroendevalda och arbetssökande  
- Volontärer och praktikanter  
- Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning  
- Egenföretagare, till exempel konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer 

Skyddet innebär att det är förbjudet för Eksta Bostads AB att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering och även att uppgifter om dig är skyddade av sekretess. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas. 
 
När kan jag visselblåsa? 
Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, systematiska tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas. 
 
Det här händer när du visselblåser 
Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB samarbetar med Svenska Ledargruppen AB som är extern mottagare av visselblåsningar. Det innebär att Svenska Ledargruppen tar emot ditt tips, bedömer om det uppfyller kriterierna att skyddas av visselblåsarlagen och återkopplar till dig inom sju dagar. Om kriterierna uppfylls skickas tipset vidare till en särskild grupp som utreder händelsen. Den gruppen tar reda på vad som hänt och föreslår åtgärder. Du får återkoppling inom tre månader. Motsvarande särskild utredningsgrupp finns i Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB. Om tipset inte uppfyller kriterierna återkopplar Svenska Ledargruppen AB till den som har visselblåst. 

Vem får veta att jag har visselblåst? 
Som visselblåsare har du möjlighet att vara anonym. I många fall blir är det dock lättare att utreda och åtgärda ett missförhållande om den som utreder vet vem det är som lämnar uppgifter. Om du väljer att uppge vem du är skyddas din identitet av sekretess. Sekretessen innebär att uppgifter som avslöjar din identitet aldrig kommer att lämnas ut som allmän handling. 

Om du uppger din identitet för Svenska Ledargruppen, som tar emot visselblåsningen, kan du själv välja om identiteten får lämnas vidare till kommunens eller Ekstas särskilda grupp, som ska utreda visselblåsningen. Som utgångspunkt är det bara personerna i utredningsgruppen som har tillgång till de uppgifter du rapporterar. 

För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare inom kommunen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för exempelvis polisen, om det behövs för att utreda ett brott.  

Det är bara uppgifter som är absolut nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare. Sekretessen gäller inte om du rapporterar avsiktligt osant eller gör dig skyldig till brott genom visselblåsningen. 

Jag vill visselblåsa - hur gör jag?
Klicka här för att visselblåsa

Alternativ rapportering via externa kanaler hos behöriga myndigheter 
Förutom att larma via Kungsbacka kommuns och Eksta Bostads ABs rapporteringskanal kan du välja att slå larm via en statlig myndighet som utsetts av regeringen. Dessa myndigheter kallas för ”externa rapporteringskanaler (ej att förväxla med Kungsbacka kommuns och Eksta Bostads ABs rapporteringskanal ”Slå Larm!) Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. 

Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. De myndigheter som utsetts av regeringen är: 

- Arbetsmiljöverket 
- Boverket 
- Elsäkerhetsverket 
- Ekobrottsmyndigheten 
- Fastighetsmäklarinspektionen 
- Finansinspektionen 
- Folkhälsomyndigheten 
- Havs- och vattenmyndigheten 
- Integritetsskyddsmyndigheten 
- Inspektionen för strategiska produkter 
- Inspektionen för vård och omsorg 
- Kemikalieinspektionen 
- Konsumentverket 
- Konkurrensverket 
- Livsmedelsverket 
- Läkemedelsverket 
- Länsstyrelserna 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
- Naturvårdsverket 
- Post- och telestyrelsen 
- Regeringskansliet 
- Revisorsinspektionen 
- Skatteverket 
- Skogsstyrelsen 
- Spelinspektionen 
- Statens energimyndighet 
- Statens jordbruksverk 
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
- Strålsäkerhetsmyndigheten 
- Transportstyrelsen 
 
Gäller meddelarfriheten? 
Visselblåsarlagen påverkar inte din rätt att använda din meddelarfrihet enligt grundlagen. 
Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.  
 
Meddelarfriheten gäller även för tjänstemän inom kommunen och de kommunala bolagen, om de vill lämna uppgifter som de fått i sitt arbete. Meddelarfriheten kombineras med skydd för anonymiteten och ett förbud mot att efterforska uppgiftslämnaren. Inskränkningar i meddelarfriheten hittar du i slutet av varje kapitel i offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du veta mer?
Klicka här för att komma till vanliga frågor och svar på Kungsbacka kommuns hemsida.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.