EXAMENSARBETEN 2020

Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne

  

OBS! Förlängd ansökningstid till 2020-07-19

Eksta Bostads AB bjuder in studenter på civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna på Chalmers och Lunds tekniska högskolor att söka Eksta Energistipendium. Stipendierna är generösa, kvalificerade arbeten har tilldelats summor på upp till 30 000 kr. 2019 delades tre stipendier ut på 15 000 kr vardera.  

Om stipendiet
Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne ska stimulera studier och forskning om energi­­system och energieffektivisering i byggnader. Eksta vill med stipendiet sprida kunskap och intresse om ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbara energisystem.

 

Målområden

 • - Examensarbete inom civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska högskola och
     Lunds Tekniska Högskola utförda under läsåret 2019-20
  - Arbetet ska röra studier/forskning inom energisystem och/eller energieffektivisering med inriktning på 
 •   byggnader. Med energieffektivisering menas en lösning som inte riskerar inneklimatet eller försämrar husets
 •   funktion i övrigt.
  - Arbetet ska ha en god möjlighet att kunna tillämpas praktiskt inom rimlig tid efter examensarbetets slutförande. 
  - Arbetet ska vara ekonomiskt intressant att tillämpa.
  - Stipendiaten bör ha för avsikt att fortsätta med verksamhet inom det energitekniska området.

 

Stipendiesumma

Stipendiesumman för 2020 års examensarbeten är totalt 122 000 kr. Beroende på ansökningarnas kvalitet, beslutar stipendiekommittén för Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne att dela ut hela eller delar av summan till en eller flera stipendiater.  Stipendiet är personligt och enligt svensk skattelag inte skattepliktigt för mottagaren.

Stipendiet bör användas för att underlätta stipendiatens fortsatta verksamhet inom det energitekniska området. Inom sex månader efter utdelandet önskar stipendiekommittén en informell redogörelse för hur stipendiaten använt eller tänker använda stipendiesumman.

 

Stipendiekommitté

Stipendiekommittén utgör juryn och består av representanter från bostadsbranschen, bl a Eksta Bostads AB, och från Chalmers och Lunds tekniska högskolor.

 

Ansökans innehåll

Komplett ifyllt ansökningsformulär
Ett intyg från handledaren att examensarbetet är godkänt med den/de sökandes namn och personnummer
Sammanfattningen av examensarbetet som en bilaga. Sammanfattningen skall vara på två A4-sidor och beskriva

 • - arbetets syfte och mål
  - problemområde
  - metodik
  - viktigaste resultat
  - slutsats

 OBS! Vi ber de sökande att vara mycket noggranna med sammanfattningen då den första bedömningen och den primära graderingen av arbetets kvalitet utgår från sammanfattningen.

 
En pdf alternativt en utskriven kopia av det kompletta arbetet.

På Ekstas hemsida hittar du mer information

https://www.eksta.se/miljoklokt/energistipendium/energistipendium-2020/

https://www.eksta.se/miljoklokt/energistipendium/anskan-2020/

 
Ansökan skickas till

stipendium@eksta.se

 

eller per post till:

Eksta Bostads AB

Box 10400

434 24 Kungsbacka

 

Skriv

Eksta Energistipendium” i ämnesraden/subject eller skriv det på kuvertet.

 

Ansökningstid

Ansökan ska vara Eksta Bostads AB tillhanda förlängd till 2020-07-19.

 

Utdelning av stipendium

Besked om stipendiat lämnas under oktober 2020. Stipendiaten eller stipendiaterna bjuds in till Eksta Bostads AB:s energidag i november eller december 2010, för att presentera sitt arbete.

  

Kontaktperson

Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande i stipendiekommittén,
professor emeritus Enno Abel på tlf 0702-32 47 67 eller e-post enno.abel@cit.chalmers.se

 

Lycka till med din ansökan!

Stipendiekommittén för Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne

https://www.eksta.se/miljoklokt/energistipendium/stipendiekommitte/