Energistipendium 2016

Energikick och Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne


Ta gärna del av de examensarbeten som motiverade stipendiekommittén att fördela pengar och omdömen enligt nedan:

 

Första pris
Nickolaj Feldt Jensen: Energy Efficient and Environmental Building Design, civilingenjör, Lunds tekniska högskola

Hygrothermal Analysis of Retrofitted Buildings in the Campus of Lund University
Nickolaj Feldt Jensen har undersökt 18 tänkbara alternativ för tilläggsisolering av A- och V-husen på LTH:s campus och vägt olika krav mot varandra. Detta har han kombinerat med olika scenarier för framtida klimatförändringar. Feldt Jensen har också gjort en grundlig litteraturstudie med över 100 referenser. Resultatet är ett mycket stort arbete, 300 sidor, men välskrivet, föredömligt strukturerat och praktiskt tillämpbart i allra högsta grad. Arbetet är i särklass och skulle mycket väl kunna vara en licentiatavhandling.

 

Nickolaj Feldt Jensen tilldelas 25 000 kr.

Läs hela avhandlingen här>>

 Andra pris
Joakim Jarl och Anton Hård af Segerstad: Samhällsbyggnad, högskoleingenjör,

Chalmers tekniska högskola

Energianalys av EDIT-huset, Chalmers.
Joakim Jarl och Anton Hård af Segerstad har på grund av EDIT-husets komplexitet skapat sex olika modeller för simuleringar. Man har utgått från en ”kalibrering” av antagna osäkra ingångsdata som t ex faktisk verksamhet och infiltration. Analysen av olika åt­gärder är väl genomförd och resultaten är tydligt redovisade och väl underbyggda. Arbetet är välstrukturerat, lättläst och presenterar husets olika system och ingångspara­metrar för modelleringen på ett förståeligt sätt. Det kan ge fastighetsägaren värdefull input för kommande renoveringar av byggnaden. Sammanfattningsvis är det ett mycket bra arbete med ett värde som klart överstiger det man rimligen kan förvänta sig av ett examensarbete på nivån 180 högskolepoäng.

 
Joakim Jarl och Anton Hård af Segerstad tilldelas 20 000 kr.

Läs hela avhandlingen här>>

 Tredje pris
Staffan Hagström: Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn (AE), Tekn. Kandidat, Chalmers tekniska högskola

Solceller vid nyproduktion av radhus i bostadsrättsform.
Inom ramen för en solcellsinstallation på nyproducerade radhus med bostadsrätt, har Staffan Hagström undersökt lönsamheten och dess påverkan på ägandeform och finansieringslösning. Läsaren får en tydlig bild av de många faktorer, utöver de rent tekniska, som man som exploatör eller byggherre måste behärska för att åstadkomma en hållbar anläggning, bland annat en god kännedom om olika ekonomiska regelverk.

 Det är en relevant och mycket praktisk tillämpbar studie med ett välarbetat underlag för kostnadsbedömning. Arbetet är väl utfört, tydligt och lättläst.

 

Staffan Hagström tilldelas 15 000 kr.

Läs hela avhandlingen här>>Hedersomnämnande
Ronja Arvidsson, Madeleine Fahlström: Väg- och vattenbyggnad,

Chalmers tekniska högskola

ENKLA – Energy Mapping Model for the Construction of Apartment Buildings
En modell har tagits fram som ska hjälpa uppdragsgivaren att kartlägga energianvänd­ningen på en byggarbetsplats. Arbetet visar på svårigheten att hitta relevanta beskriv­nings­parametrar och enkla sätt att samla in data. Den pekar även på utmaningen att informera om energieffektivisering i det dagliga arbetet.

Modellen är bland de första i sitt slag och därför lite banbrytande. Den har en bit kvar innan den ger praktiskt tillämpbara resultat, men har utvecklingspotential. Arbetet tilldelas därför ett hedersomnämnande för ett försök med en svår, men mycket viktig uppgift.

Läs hela avhandlingen här>>